O edupomôcke DYSháčik panáčik 2

21. 05. 2024, 12:03

PÁR SLOV O ČÍTANÍ

Čítanie je zručnosť, ktorú človek nevyhnutne potrebuje pre svoj úspešný život. Čítanie nám umožňuje získavať informácie, zdokonaľuje naše komunikačné schopnosti, rozvíja slovnú zásobu a v neposlednom rade obohacuje osobnosť človeka. Pozitívny vzťah k čítaniu kníh sa buduje už od útleho detstva, preto nepochybne práve rodičia hrajú hlavnú úlohu v tom, aký vzťah si dieťa vytvorí ku knihám. Medzi hlavné ciele edukácie v školských i mimoškolských zariadeniach bezpochybne patrí naučiť žiakov čítať. Samotné čítanie však nestačí. Je potrebné naučiť ich čítať s dostatočným porozumením textu, naučiť ich pracovať s písaným textom, orientovať sa v rôznych informačných zdrojoch či vedieť vytvoriť vlastné písomné vyjadrenia.

POHĽAD Z PRAXE UČITEĽKY

Z pozície pedagóga s mnohoročnou praxou môžem zhodnotiť, že sa v školách čoraz častejšie stretávame u žiakov s nesprávnou čitateľskou technikou, dvojitým čítaním... Najčastejšie problémy pri nácviku čítania už v 1. ročníku ZŠ sú zámena/vynechávanie hlások či dokonca celých slov, prehodenie poradia hlások, zámena dĺžky samohlások či skomolenie slov. Ak žiaci takto čítajú, ich čitateľský prejav je pomalý, poznačený nepokojom, vyžaduje si veľkú námahu, často im uniká obsah textu. Následne sú pokladaní za slabých čitateľov.

HĽADANIE VHODNÝCH POMÔCOK

V spolupráci s rodičmi hľadáme spôsoby, ako deťom pomôcť pri osvojovaní správnej techniky čítania či postupnom odstránení problémov v čítaní. Pred rokom som objavila edukačnú pomôcku autorky PaedDr. Alexandry Bleščákovej – DYSháčik panáčik 1. Ide o súbor popisovateľných kariet, ktoré hravou formou motivujú deti k čítaniu, zlepšujú techniku ich čítania, obohacujú ich slovnú zásobu a tým u nich podporujú záujem o čítanie s porozumením. Potešila som sa autorkinej tohtoročnej novinke DYSháčik panáčik 2, ktorá na ňu nadväzuje. Rovnako ako prvá časť prináša zaujímavé netradičné a praxou overené metodické postupy a didaktické aktivity, ktoré opätovne motivujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj intaktné deti k čítaniu. Jednotlivé úlohy so stúpajúcou náročnosťou (graficky znázornenou na okraji kartičky) ponúkajú hravý spôsob, ako rozvíjať u detí slovnú zásobu, vnímať významové súvislosti medzi slovami, trénovať schopnosť správne sa gramaticky vyjadrovať, rozvíjať fonematické uvedomovanie a zrakové vnímanie, precvičovať písomný prejav, podporovať samostatnú prácu s textom a zapájať do činnosti pozornosť, pamäť i myslenie.

KTO DYSháčika 2 VYUŽIJE?

Ako autorka píše – pomôcka je určená pre deti, ktoré už majú osvojené a zautomatizované jednotlivé hlásky/písmená abecedy, dokážu spájať hlásky do slabík a postrehnúť slabiky v slovách, ale aj pre deti cudzincov, ktoré sa tak hravou formou môžu zoznámiť s novým jazykom a jeho pravidlami. Prínosom je aj doplnenie textu peknými ilustráciami, ktoré pomáhajú pri porozumení prečítaného textu, pri dopĺňaní vhodného slova/slabiky do textu.

Postupnými krokmi a stupňujúcou náročnosťou si tak dieťa hravou formou osvojuje správnu techniku čítania, obohacuje svoju slovnú zásobu, robí pokroky v čítaní s porozumením.

Podľa môjho názoru je pomôcka vhodná pre všetky deti, ktoré už na začiatku osvojovania základov čítania a písania majú akékoľvek problémy. Pomalými postupnými krokmi sa zdokonalia v čítaní/písaní, nadobudnú väčšiu istotu. Odporúčam ju nielen rodičom, ale aj pedagógom a odborným zamestnancom škôl, ktorí s takýmito deťmi pracujú.

Mgr. Andrea Mečárová
ZŠ Pankúchova 4, Bratislava

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím