Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok

www.infraslovakia.sk

Zhromažďovanie vašich osobných údajov je v súlade s ustanoveniami nariadenia (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Chceme vás oboznámiť so zásadami, ktoré naša spoločnosť ctí a dodržiava pri práci s vašimi osobnými údajmi, ako aj s ďalšími informáciami o našich vzájomných vzťahoch.

 

1. SPRÁVCA

INFRA Slovakia, s. r. o., so sídlom J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 44752423, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro, vložka 58117/B. Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

 

2. VYMEDZENIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELU, PRÁVNEHO DÔVODU, SPÔSOBU A DOBY ICH SPRACOVANIA

Na zjednodušenie práce s týmito zásadami sú jednotlivé informácie rozdelené podľa toho, akú činnosť vykonávate na našich oficiálnych webových stránkach (stránkach správcu) alebo o akú záležitosť sa zaujímate.

 

2.1 Nákup tovaru a služieb v internetovom obchode

 

a) Je nutné v tomto prípade udeliť spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o., súhlas so spracovaním osobných údajov?

Nie. Spracovávanie osobných údajov popísané v tomto odseku je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, na plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy, alebo je odôvodnené oprávnenými záujmami našej spoločnosti. Ide teda o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje váš súhlas. Ak by ste nám nižšie uvedené údaje neposkytli, nemôžeme s vami uzatvoriť kúpnu zmluvu na tovar alebo zmluvu o poskytnutí vami požadovanej služby.

 

b) Ktoré vaše osobné údaje v tomto prípade spracovávame?

V súvislosti s vaším nákupom tovaru alebo služieb v našom internetovom obchode prevádzkovanom na webe správcu môže naša spoločnosť spracovávať vaše nižšie uvedené osobné údaje:

- vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke, teda meno, priezvisko, kontaktnú a doručovaciu poštovú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, aj váš obchodný názov/firmu, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,

- informácie o vašej objednávke v našom internetovom obchode (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpna cena objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, informácie o automatických nákupných notifikáciách zasielaných na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe, stav objednávky),

- informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia príslušnej zmluvy (najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru alebo služby, kúpna cena zakúpeného tovaru alebo služby, dátum a spôsob zaplatenia ceny tovaru alebo služby, dátum a spôsob doručenia tovaru alebo realizácie služby, dĺžka poskytovanej záruky),

- informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontaktne súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy (najmä použitý komunikační kanál, dátum a obsah komunikácie),

- informácie na marketingové účely vytvorené našou spoločnosťou na základe vášho využívania našich služieb (najmä informácie o vašich nákupoch v našej spoločnosti),

- informácie o vašom hodnotení nášho internetového obchodu a zakúpeného výrobku/zakúpenej služby,

- informácie súvisiace s prípadným odstúpením od zmluvy uzavreté pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä dátum odstúpenia, spôsob vyrovnania už realizovaného nákupu),

- informácie súvisiace s vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného výrobku/zakúpenej služby (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a dáta reklamačných dokumentov, popis chyby, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).

 

c) S akým úmyslom, akým spôsobom a akú dobu v tomto prípade spracovávame vaše osobné údaje?

 

Uzavretie, zmena, plnenie a prípadné ukončenie zmluvy

Vaše údaje potrebujeme, aby sme mohli vašu objednávku administratívne spracovať a fakticky vybaviť, poslať vám potvrdenie o prijatí objednávky a následne vás priebežne informovať o stave vašej objednávky, vystaviť a zaúčtovať príslušné daňové a účtovné doklady, zaistiť, aby vám objednaný tovar bol doručený vami zvoleným spôsobom dodania alebo prepravy a zaistiť vykonanie online platby, ak ste si zvolili tento spôsob úhrady kúpnej ceny.

Faktúry alebo iné daňové doklady vystavené našou spoločnosťou, ktoré okrem iného obsahujú vaše osobné údaje, musíme podľa platných právnych predpisov archivovať počas doby 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňového dokladu sú počas doby 10 rokov odo dňa vystavenia daňového dokladu uchovávané i súvisiace objednávky prijaté v rámci nášho internetového obchodu. Vaše osobné údaje uchovávame na účely uzavretia, zmeny, plnenia, prípadne ukončenia zmluvy rovnako v našej zákazníckej databáze, a to v zásade počas doby 4 roky odo dňa uzavretia zmluvy. 

 

Posielanie reklamných oznámení v rámci našich oprávnených záujmov

Podľa platných právnych predpisov platí, že ak nakúpite určitý tovar alebo služby v našom internetovom obchode, môže vám naša spoločnosť na základe svojho oprávneného záujmu i bez vášho súhlasu posielať na vašu kontaktnú poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo tlačené reklamné materiály, marketingové e-maily a reklamné SMS týkajúce sa našich výrobkov a služieb. V rámci nákupného procesu môžete posielanie marketingových e-mailov a reklamných SMS odmietnuť. Ďalšie zasielanie marketingových e-mailov môžete odmietnuť takisto kliknutím na príslušný odkaz obsiahnutý v každom posielanom marketingovom e-maile. Informácie o tom, že si neprajete, aby vám naša spoločnosť naďalej posielala svoje reklamné materiály, nám môžete oznámiť e-mailom na adresu: novinky@infraslovakia.sk

Obsah posielaných reklamných materiálov môže byť zostavený na základe vašich identifikačných a kontaktných údajov alebo na základe vašich predchádzajúcich nákupov v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje v našej zákazníckej databáze budeme spracovávať počas doby 5 rokov odo dňa vášho posledného nákupu tovaru/služby v našej spoločnosti alebo posledného využitia ktorejkoľvek našej zákazníckej služby, ak ste skôr neuplatnili námietku voči takému spracovaniu.

 

Vybavovanie reklamácie

Ak uplatňujete reklamáciu tovaru alebo služby, ktoré ste zakúpili v našom internetovom obchode, naša spoločnosť bude spracovávať vaše kontaktné a identifikačné údaje, informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia kúpnej zmluvy, informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzavretím a plnením kúpnej zmluvy, informácie súvisiace s vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru alebo informácie o vašich predchádzajúcich reklamáciách, a to na účely vydania potvrdenia o uplatnení reklamácie, posúdenia a vybavenia reklamácie (musíme spracovávať kvôli splneniu našej zákonnej povinnosti a na účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, napr. na účely preukázania dodržania zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo určenia, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov).

 

Spracovávanie na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj preto, aby sme mohli príslušným dozorným úradom preukázať, že riadne dodržujeme zákonom predpísané postupy a dodržujeme zákonné povinnosti. Ide o spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Na tento účel uchovávame vaše osobné údaje počas doby 4 roky odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá môže byť predmetom kontroly príslušných štátnych orgánov.

 

d) Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

V prípadoch vymedzených vyššie budeme spracovávať vaše osobné údaje iba počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov spracovania, prípadne počas doby vyžadovanej platnými právnymi predpismi. Potom sú vaše osobné údaje vymazané či anonymizované. Základné doby spracovávania osobných údajov sú uvedené zvlášť pre každý z vyššie uvedených účelov spracovávania.

 

2.2 Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu v zmysle § 14 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Na základe vami poskytnutého súhlasu môžeme spracovávať:

- vaše identifikačné a kontaktní údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, teda meno, priezvisko, kontaktnú a doručovaciu poštovú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobu, aj váš obchodný názov/firmu, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikační číslo,

- informácie vytvorené našou spoločnosťou na základe vášho využívania našich služieb, najmä zaradenia do jednotlivých zákazníckych segmentov (skupín).

 

a) Na aké účely a akým spôsobom v tomto prípade spracovávame vaše osobné údaje?

Posielanie informácií o aktuálnych akciách a o ponukách našich výrobkov a služieb

Vaše osobné údaje spracúvame aj preto, aby sme vám mohli posielať informácie o aktuálnych akciách, informovať vás o novinkách. Aby sme vám posielali len ponuky výrobkov a služieb, ktoré vás zaujmú a vašim preferenciám a potrebám, a nezahlcovali vás zbytočne ponukami, ktoré vás nezaujímajú.

 

b) Ako dlho budeme v tomto prípade vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas doby využívania doplnkových marketingových služieb našej spoločnosti a nasledujúcich 5 rokov po poslednom využití takých služieb alebo nákupu v našej spoločnosti, pri ktorom boli použité vaše údaje. V prípade, že odvoláte poskytnutý súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek pred uplynutím vyššie uvedenej doby, vaše osobné údaje prestaneme spracovávať na účely poskytovania doplnkových marketingových služieb bez zbytočného odkladu po odvolaní tohto súhlasu.

 

2.3 Prihlásenie na odber elektronických noviniek

Ak máte záujem o prijímanie e-mailových informačných letákov (noviniek) našou spoločnosťou, môžete sa na odber prihlásiť, a to vyplnením svojej e-mailovej adresy v príslušnom poli na webovej stránke www.infraslovakia.sk. Po vyplnení predpísaného políčka a stlačení tlačidla „prihlásiť“ vám bude na zadanú e-mailovú adresu poslaná žiadosť o potvrdenie vášho prihlásenia. Prihlásenie na prijímanie elektronických noviniek potvrdíte kliknutím na odkaz uvedený v prijatom e-maile. Tento krok je nutný preto, aby sme overili, či ste oprávneným užívateľom zadanej e-mailovej adresy.

Ak vaše prihlásenie nepotvrdíte do 30 dní odo dňa stlačenia tlačidla „prihlásiť“, vaša e-mailová adresa nebude zaradená do našej databázy na rozosielanie elektronických noviniek a bude z našich systémov vymazaná. Naša spoločnosť teda nebude spracovávať vaše osobné údaje na účely rozosielania elektronických noviniek.

Vezmite prosím na vedomie, že potvrdením vášho prihlásenia poskytujete našej spoločnosti súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely posielania reklamných noviniek a ich personifikáciu na základe analýzy vašich údajov.

Vami poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek neskôr odvolať, a to poslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu: novinky@infraslovakia.sk. Po poskytnutí súhlasu bude vaša e-mailová adresa zaradená do našej databázy na rozosielanie elektronických noviniek.

Na základe vášho súhlasu môžeme spracovávať tieto vaše osobné údaje:

- e-mailová adresa, meno a priezvisko.

Vaše osobné údaje budeme v tomto prípade spracovávať do doby odvolania vášho súhlasu, maximálne ale počas doby 5 rokov odo dňa vášho prihlásenia na odber elektronických noviniek alebo od poslednej aktivity na našom webe, prípadne od nákupu v našej spoločnosti, pri ktorých bola použitá e-mailová adresa zadaná pri prihlásení na odber elektronických noviniek.

 

2.4 Komunikácia, dotazníky a ďalšie služby na webových stránkach

a) Rôzne kontaktné formuláre

Na webových stránkach našej spoločnosti sú k dispozícii kontaktné formuláre, ktoré slúžia na odosielanie vašich otázok.

 

 

3. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DELENIE SA O NE (PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

3.1 Príjemcovia osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že spoločnosť INFRA Slovakia, s. r. o., s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje, ani ich iným spôsobom neposkytuje ďalším osobám, ktoré by ich využívali vo svoj prospech.

Naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje automatizovane i manuálne prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí:

- pre nás technicky zaisťujú rozosielanie našich obchodných a reklamných materiálov,

- nám poskytujú služby správy, hostingu a servisu nami používaných softvérových aplikácií,

- pre nás zaisťujú doručovanie vami objednaného tovaru (zmluvní prepravcovia),

- pre nás zaisťujú online platobné služby (prevádzkovatelia platobných brán),

- sa podieľajú na vybavovaní vami uplatňovaných žiadostí, prípadne reklamácií,

- nám poskytujú právne služby, najmä pre nás zaisťujú ochranu našich právom chránených záujmov a zastupujú nás pri určení, obhajobe a vymáhaní našich právnych nárokov (advokáti, exekútori), alebo nám poskytujú služby finančného a ekonomického poradenstva alebo auditu,

- prevádzkujú technické riešenia, vďaka ktorým vám môžeme na našom webe alebo i ďalších weboch zobrazovať iba pre vás relevantný obsah a reklamu.

Informácie o konkrétnom obchodnom partnerovi, ktorému môžu byť sprístupnené vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, vám poskytneme na základe vašej žiadosti poslanej na e-mailovú adresu novinky@infraslovakia.sk.

Naša spoločnosť musí v niektorých prípadoch v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť alebo poskytnúť vaše osobné údaje na vyžiadanie rôznym orgánom štátnej správy, najmä orgánom činným v trestnom alebo správnom konaní, orgánom vykonávajúcim kontrolu alebo vedúcim správne konania.

 

3.2 Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Nedochádza k odovzdávaniu osobných údajov mimo Európsku úniu.

 

4. ZABEZPEČENIE DÁT

Naša spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá na spracovávanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci naši zamestnanci. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. Aj všetci naši zmluvní partneri sú zmluvne viazaní dodržiavať mlčanlivosť, prijímať účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracovávať osobné údaje iba dohodnutým spôsobom a na účely stanovené našou spoločnosťou. Nami používaná infraštruktúra a softvérové aplikácie sú potrebne zabezpečené. O svoje osobné údaje teda nemusíte mať obavy.

 

5. VAŠE PRÁVA – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

5.1 Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Pri procese spracovávania osobných údajov, ktoré sú založené na vašom súhlase, môžete poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu novinky@infraslovakia.sk. Po odvolaní vášho súhlasu vám už ale naďalej nebudeme môcť poskytovať naše doplnkové marketingové služby. Ak odvoláte súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste udelili našej spoločnosti, nemá to vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov, ktoré prebiehalo pred odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovávanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (t. j. najmä ak je spracovávanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti či ochranu našich oprávnených záujmov).

 

5.2 Právo na prístup k spracovávaným osobným údajom v zmysle § 21 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať o tom, či naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje alebo nie. Ak ich spracovávame, máte právo na predloženie kópie spracovávaných osobných údajov, prípadne zaistenie iného prístupu k nim. Rovnako máte právo na poskytnutie informácií o tom, aké údaje o vás spracovávame, na aké účely, o príjemcoch, ktorým ich poskytujeme, dobe ich uchovávania, o zdrojoch, z ktorých tieto údaje pochádzajú, ako aj právo na vysvetlenie princípov a dôsledkov vykonávaného profilovania.

 

5.3 Právo na opravu v zmysle § 22 Zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov

Máte právo na opravu vašich nepresných osobných údajov alebo doplnenie vašich neúplných údajov. Ak ste registrovaný/-á na webových stránkach www.infraslovakia.sk, môžete niektoré svoje osobné údaje upraviť priamo po prihlásení do svojho účtu.

 

5.4 Právo na odstránenie výmaz v zmysle § 23 Zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov

V prípadoch stanovených právnymi predpismi (napr. v prípade odvolania vášho súhlasu, zistenia neoprávneného spracovávania alebo uplatnení námietky proti spracovávaniu na priamy marketing) máte právo na to, aby naša spoločnosť vymazala osobné údaje, ktoré o vás spracováva. Nedôjde ale k vymazaniu osobných údajov, ktoré potrebujeme kvôli plneniu našich zákonných povinností, údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a údajov potrebných na ochranu našich oprávnených záujmov alebo na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

 

5.5 Právo na obmedzenie spracovania v zmysle § 24 Zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov

V prípadoch stanovených právnymi predpismi (napríklad do overenia vašej námietky o spracovávaných údajoch alebo vyriešenia vašej námietky proti neoprávnenému spracovávaniu vašich údajov založenému na oprávnených záujmoch našej spoločnosti) máte právo na to, aby naša spoločnosť dočasne obmedzila spracovávanie vašich osobných údajov. V tomto prípade bude naša spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje iba z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby svojich právnych nárokov, alebo z ďalších dôvodov vymenovaných v právnych predpisoch. Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov môžete uplatniť s účinnosťou od 25. 5. 2018.

 

5.6 Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu alebo kvôli plneniu zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a súčasne ide o automatizované spracovanie, máte právo požadovať prenos vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k inému správcovi. Právo na prenos osobných údajov môžete uplatniť s účinnosťou od 25. 5. 2018.

 

5.7 Právo vzniesť námietku voči spracovávaniu osobných údajov

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku, aby naša spoločnosť ďalej tieto osobné údaje na daný účel nespracovávala, pretože vaše záujmy, práva a slobody (najmä právo na súkromie) v danej situácii prevažujú nad oprávneným záujmom našej spoločnosti na ďalšom spracovávaní osobných údajov. Ak vznesiete takú námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu také spracovanie ukončí.

 

5.8 Právo na vysvetlenie a právo podať sťažnosť dozornému úradu

Ak by ste sa domnievali, že pri spracúvaní vašich osobných údajov porušujeme platné právne predpisy, máte právo nás požiadať o vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, alebo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

5.9 Spoločné ustanovenia k uplatňovaniu vašich práv

Vaše práva súvisiace so spracovávaním vašich osobných údajov našej spoločnosti môžete uplatniť e-mailom poslaným na adresu: novinky@infraslovakia.sk.

Ak by sme mali pochybnosti o tom, či žiadosť podala oprávnená osoba, môžeme vás vyzvať k poskytnutiu dodatočných informácií nevyhnutných na overenie vašej totožnosti.

Na vašu žiadosť budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 30 dní od jej prijatia.

 

6. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Účinnosť

Tieto zásady sú účinné od 25. 5. 2018.

 

INFRA Slovakia, s. r. o.

 


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím